MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
Faks. (8 343) 90 014
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113

Apie savivaldybę

Sūduvos širdis
Aplinkos apsauga
Būstas
Civilinė sauga
CMS informuoja
Daugiabučių gyvenamųjų namų valdymas
Jaunimas
Komunalinis ūkis
Kultūra
Kultūros paveldas
Mobilizacija
Privatizavimas
Socialinė parama
Paslaugos. Socialinė parama
Socialinės paramos prašymų teikimas internetu
Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas
Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai
Sportas
Sveikatos apsauga
Švietimas
Tarptautinis bendradarbiavimas
Teritorijų planavimas
Transportas
Verslas
Viešieji darbai

Kita

Apklausos
Apklausa ape svetainės lankytojus
Apklausa apie asmenų aptarnavimo kokybę
Įdiegtų e. paslaugų vertinimo apklausa
Apklausa dėl daugiafunkcio centro reikalingumo
Diskusijos
Klausimai-atsakymai
D.U.K.
Vaizdo transliacijos

Blokinis meniu

EISMO TVARKARAŠČIAI
GATVIŲ PAVADINIMŲ IR ADRESŲ SUTEIKIMAS
KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKOS PROJEKTAI
VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS PROGRAMA
MARIJAMPOLĖS MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ

Gera informacija

Struktūra ir kontaktai
Priimamasis
Vadovai
Mero visuomeniniai patarėjai
Vadovų darbotvarkės
Komisijos ir darbo grupės
Savivaldybės kontroliuojamos įmonės
Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai
Marijampolės savivaldybės viešosios įstaigos
Teisinė informacija
Teisės aktai
Teisės aktų projektai
Tyrimai ir analizės
Teisės aktų pažeidimai
Teisinio reguliavimo stebėsena
Teisinė pagalba
Marijampolės rajono apylinkės teismas
Veiklos sritys
Korupcijos prevencija
Administracinė informacija
Nuostatai
Planavimo dokumentai
Darbo užmokestis
Paskatinimai ir apdovanojimai
Viešieji pirkimai
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
Finansinių ataskaitų rinkiniai
Tarnybiniai lengvieji automobiliai
Konkursai. Atrankos
Savivaldybės finansiniai įsipareigojimai
Administracinė našta
Paslaugos
Administracinės paslaugos
Informacijos rinkmenos
Gyventojų priėmimo valandos ir tvarka
E. valdžios vartai
Nuorodos
Taryba
Apie Tarybą. Tarybos nariai
Kolegija
Komitetai
Komitetų posėdžiai
Frakcijos
Susitikimai su gyventojais
Tarybos posėdžių darbotvarkės
Tarybos posėdžių protokolai
Tarybos narių balsavimas
Tarybos posėdžių video transliacijos
Komisijos ir darbo grupės

Viršuje

Kontaktai (sąrašas)
Naudingi kontaktai
Teisės aktų paieška
Nauji aktualūs teisės aktai
Paslaugos
Renginiai
Viešieji darbai

Viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, kurių tikslas yra palaikyti darbinius įgūdžius ir padėti bedarbiams, įtrauktiems į teritorinės darbo biržos apskaitą, greičiau integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Viešuosius darbus organizuoja Marijampolės teritorinė darbo birža kartu su Marijampolės savivaldybės administracija ir darbdaviais pagal Viešųjų darbų programą.

Savivaldybės tarybai patvirtinus Viešųjų darbų programą, su darbdaviais sudaromos trišalės sutartys, pagal kurias įdarbinami asmenys socialiai naudingiems darbams atlikti. Darbdaviams, Darbo biržos siuntimu įdarbinusiems bedarbius ir kitus asmenis į viešuosius darbus, kas mėnesį padengiamos darbo užmokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį už kiekvieną darbo valandą, valstybinės socialinio draudimo įmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Pasirašant sutartis įdarbinami asmenys turi pateikti prašymą dėl kelionės išlaidų, susijusių su vykimu į darbą ir iš jo, kompensavimo.

Įgyvendinant viešųjų darbų programą, kurios metu vykdomos valstybinės (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijos, darbdaviams savivaldybė skiria 40 procentų, o teritorinė darbo birža – 60 procentų subsidijos darbo užmokesčiui. Darbo birža papildomai finansuoja bedarbių, vykstančių dirbti viešuosius darbus, kelionės bei privalomojo sveikatos tikrinimo išlaidas.

Marijampolės savivaldybės viešųjų darbų programoje nuo 2017-03-01 iki 2017-06-16 numatoma laikinai įdarbinti 125 asmenis 2 mėnesių vidutinei darbo trukmei.

Viešųjų darbų organizavimą reglamentuoja:

Darbdaviai, pageidaujantys 2017 įgyvendinti viešuosius darbus pagal Marijampolės savivaldybės viešųjų darbų programą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 1. nustatyta tvarka būti įregistruoti Lietuvos Respublikoje;
 2. neturi būti pradėtos bankroto ar restruktūrizacijos procedūros;
 3. užtikrinti darbo sąlygas, atitinkančias įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą;
 4. turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai (kai organizuojamas darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, konkursas) šiuos dokumentus:
 5. Užpildytą ir darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu patvirtintą nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma informacija apie įmonę, įstaigą (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas), siūlomų viešųjų darbų pavadinimai, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus, informaciją apie numatomus įsipareigojimus ir kitą reikalingą informaciją. (Paraiškos forma )
 6. Įmonės ar įstaigos registravimo pažymėjimo kopiją.
 7. Darbdavio darbų saugos pažymėjimo kopiją.

Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurie:

 1. yra ne pelno siekiančios, pirmiausia iš Savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos;
 2. įsipareigoja po viešųjų darbų atlikimo įdarbinti asmenis pagal neterminuotą darbo sutartį arba terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius bei studentus);
 3. numato skirti nuosavų lėšų finansuojant su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas.

Marijampolės savivaldybės nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių, atrankos komisija įvertinusi darbdavių paraiškas pagal viešųjų darbų įgyvendinimo sąlygas ir nustatytus atrankos vertinimo kriterijus, informuoja darbdavius per 7 darbo dienas apie priimtus sprendimus ir kviečia atrinktus darbdavius pasirašyti trišalę (Darbo biržos, Savivaldybės ir darbdavio) Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį.

Darbdaviai, su kuriais yra sudarytos trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartys, atlieka šias funkcijas:

 1. sudaro su asmenimis, siųstais Marijampolės teritorinės darbo biržos, terminuotas darbo sutartis ir per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos pateikia Darbo biržai ir Savivaldybės administracijai (515 kab.) sudarytų darbo sutarčių kopijas;
 2. mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Savivaldybės administracijai (515 kab.) ir Marijampolės teritorinei darbo biržai lydraštį, apskaičiavimo ir išmokėjimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus (kasos išlaidų orderius, mokėjimo nurodymus arba banko išrašų kopijas);
 3. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą ir Savivaldybę, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;
 4. instruktuoja viešuosius darbus dirbančius asmenis apie darbų saugą, kontroliuoja, kaip laikomasi jos reikalavimų;
 5. aprūpina viešuosius darbus dirbančius asmenis reikiamomis darbo priemonėmis, numato Viešųjų darbų programos sąmatoje išlaidas joms įsigyti;
 6. paskirsto viešuosius darbus, kontroliuoja juos atliekančių asmenų darbo drausmę.

Marijampolės savivaldybės administracija, tel. (8 343) 90 087, 8 620 81 726


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-10 09:25:53
@2010. Marijampolės savivaldybės administracija