2018-02-21; 3:38 val.
Į pradžią Svetainės žemelapis El.paštas
Spausdinti
Kontaktai (sąrašas) Teisės aktų paieška Paslaugos Renginiai Turizmas Seniūnijos

Naujienų prenumerata

Naujienos el. paštu

 RSS
klausimas_bot

Lankytojų statistika 2010-12-20
Iš viso apsilankė: 14422867
Šiandien apsilankė: 969
Dabar naršo: 171 
 
Viešieji darbai

Viešieji darbai – tai laikino pobūdžio darbai, kurių tikslas yra palaikyti darbinius įgūdžius ir padėti bedarbiams, įtrauktiems į teritorinės darbo biržos apskaitą, greičiau integruotis į darbo rinką bei sudaryti jiems sąlygas užsidirbti pragyvenimui būtinų lėšų.

Viešuosius darbus organizuoja Marijampolės teritorinė darbo birža kartu su Marijampolės savivaldybės administracija ir darbdaviais pagal Viešųjų darbų programą.

Savivaldybės tarybai patvirtinus Viešųjų darbų programą, su darbdaviais sudaromos trišalės sutartys, pagal kurias įdarbinami asmenys socialiai naudingiems darbams atlikti. Darbdaviams, Darbo biržos siuntimu įdarbinusiems bedarbius ir kitus asmenis į viešuosius darbus, kas mėnesį padengiamos darbo užmokesčio sąnaudos, apskaičiuotos pagal valstybės nustatytą minimalų valandinį atlygį už kiekvieną darbo valandą, valstybinės socialinio draudimo įmokos ir piniginės kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Pasirašant sutartis įdarbinami asmenys turi pateikti prašymą dėl kelionės išlaidų, susijusių su vykimu į darbą ir iš jo, kompensavimo.

Įgyvendinant viešųjų darbų programą, kurios metu vykdomos valstybinės (valstybės savivaldybėms perduotos) funkcijos, darbdaviams savivaldybė skiria 40 procentų, o teritorinė darbo birža – 60 procentų subsidijos darbo užmokesčiui. Darbo birža papildomai finansuoja bedarbių, vykstančių dirbti viešuosius darbus, kelionės bei privalomojo sveikatos tikrinimo išlaidas.

Marijampolės savivaldybės viešųjų darbų programoje nuo 2017-03-01 iki 2017-06-16 numatoma laikinai įdarbinti 125 asmenis 2 mėnesių vidutinei darbo trukmei.

Viešųjų darbų organizavimą reglamentuoja:

Darbdaviai, pageidaujantys 2017 įgyvendinti viešuosius darbus pagal Marijampolės savivaldybės viešųjų darbų programą, privalo atitikti šiuos reikalavimus:

 1. nustatyta tvarka būti įregistruoti Lietuvos Respublikoje;
 2. neturi būti pradėtos bankroto ar restruktūrizacijos procedūros;
 3. užtikrinti darbo sąlygas, atitinkančias įstatymų ir teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą;
 4. turi pateikti Marijampolės savivaldybės administracijai (kai organizuojamas darbdavių, pageidaujančių įgyvendinti viešuosius darbus, konkursas) šiuos dokumentus:
 5. Užpildytą ir darbdavio ar jo įgalioto asmens parašu bei antspaudu patvirtintą nustatytos formos paraišką, kurioje nurodoma informacija apie įmonę, įstaigą (pavadinimas, įmonės kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninis paštas), siūlomų viešųjų darbų pavadinimai, numatomų sukurti laikinų darbo vietų ir į jas įdarbinti ieškančių darbo asmenų skaičių, reikalavimus jų kvalifikacijai, lėšų poreikį, darbo ir darbo apmokėjimo sąlygas ir terminus, informaciją apie numatomus įsipareigojimus ir kitą reikalingą informaciją. (Paraiškos forma )
 6. Įmonės ar įstaigos registravimo pažymėjimo kopiją.
 7. Darbdavio darbų saugos pažymėjimo kopiją.

Pirmenybė organizuoti viešuosius darbus suteikiama darbdaviams, kurie:

 1. yra ne pelno siekiančios, pirmiausia iš Savivaldybės biudžeto išlaikomos įstaigos ir organizacijos;
 2. įsipareigoja po viešųjų darbų atlikimo įdarbinti asmenis pagal neterminuotą darbo sutartį arba terminuotą darbo sutartį į kitas darbo vietas ne trumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui (išskyrus bendrojo lavinimo mokyklų moksleivius bei studentus);
 3. numato skirti nuosavų lėšų finansuojant su viešųjų darbų atlikimu susijusias išlaidas.

Marijampolės savivaldybės nuolat veikianti viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių, atrankos komisija įvertinusi darbdavių paraiškas pagal viešųjų darbų įgyvendinimo sąlygas ir nustatytus atrankos vertinimo kriterijus, informuoja darbdavius per 7 darbo dienas apie priimtus sprendimus ir kviečia atrinktus darbdavius pasirašyti trišalę (Darbo biržos, Savivaldybės ir darbdavio) Viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartį.

Darbdaviai, su kuriais yra sudarytos trišalės viešųjų darbų įgyvendinimo ir finansavimo sutartys, atlieka šias funkcijas:

 1. sudaro su asmenimis, siųstais Marijampolės teritorinės darbo biržos, terminuotas darbo sutartis ir per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo dienos pateikia Darbo biržai ir Savivaldybės administracijai (117 kab.) sudarytų darbo sutarčių kopijas;
 2. mėnesiui pasibaigus ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos pateikia Savivaldybės administracijai (515 kab.) ir Marijampolės teritorinei darbo biržai lydraštį, apskaičiavimo ir išmokėjimo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius bei išlaidas pagrindžiančius dokumentus (kasos išlaidų orderius, mokėjimo nurodymus arba banko išrašų kopijas);
 3. atleidus iš darbo darbuotojus, per 3 darbo dienas nuo atleidimo dienos raštu apie tai informuoti darbo biržą ir Savivaldybę, nurodant darbo sutarties nutraukimo priežastį;
 4. instruktuoja viešuosius darbus dirbančius asmenis apie darbų saugą, kontroliuoja, kaip laikomasi jos reikalavimų;
 5. aprūpina viešuosius darbus dirbančius asmenis reikiamomis darbo priemonėmis, numato Viešųjų darbų programos sąmatoje išlaidas joms įsigyti;
 6. paskirsto viešuosius darbus, kontroliuoja juos atliekančių asmenų darbo drausmę.

Marijampolės savivaldybės administracija, tel. (8 343) 90 017, 8 620 81 726


  

 Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-26 09:14:19
Pradžia
 
Marijampolės savivaldybės administracija
68307 Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1
Tel.: (8 343) 90 011, 90 003
El. p. administracija@marijampole.lt
Biudžetinė įstaiga
Juridinių asmenų registras
Įstaigos kodas 188769113
©  Marijampolės savivaldybės administracija
Sukurta Europos Sąjungos lėšomis
Viršelyje J. Basanavičiaus aikštė. Nuotrauka K. Linkevičiaus